Algemene voorwaarden
Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.
1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door
Polytec Nederland B.V., gevestigd te Assen, hierna te noemen Polytec.
1-2 Bijzondere van de voorwaarden van Polytec afwijkende bepalingen zijn slechts
bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Artikel 2 Algemene voorwaarden
van contractpartners en / of derden.

Artikel 2 Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden
2-1 Polytec aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van
contractpartners en / of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeen-
gekomen.
2-2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten
echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Polytec onverlet, tenzij
deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.
2-3 Algemene voorwaarden worden slechts door Polytec aanvaard onder bovenge-
noemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie.
Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die
inkoopvoorwaarden.

Artikel 3 Aanbiedingen.
3-1 Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
De opgegeven prijzen gelden voor levering af bedrijf of magazijn van Polytec, exclusief
omzetbelasting en exclusief eventuele emballage.
3-2 Gegevens in drukwerken verstrekt door Polytec zijn aan wijziging onderhevig zonder
voorafgaand bericht, zij binden Polytec niet.

Artikel 4 Afspraken.
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Polytec
binden hem niet, voor zover ze door Polytec niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt
personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen
procuratie hebben.

Artikel 5 Overeenkomst.
5-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen, wordt eerst bindend voor
Polytec door zijn bevestiging.
5-2 Elke met Polytec aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat
hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend
te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Polytec zonodig informatie betref-
fende hem opvraagt.
5-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur enz.,
alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Polytec bij de aan-
bieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.
 
Artikel 6 Prijzen.
6-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van
afsluiting geldende prijzen.
6-2 Prijslijsten en reclame materialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Polytec
niet.
6-3 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d.
verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te
voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. Indien zulks geschiedt
binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst hebben beide partijen het recht
de overeenkomst te ontbinden.
6-4 Indien de prijsfluctuaties meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie,
hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.
 
Artikel 7 Gedeeltelijke levering.
Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van
een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling
plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel "Betaling”.
 
Artikel 8 Emballage.
Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen.
De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage is ter beoordeling van Polytec.
 
Artikel 9 Aanbetaling.
Polytec is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal
25% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan
de zijde van Polytec de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdracht- gever het
recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals
verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over
het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.
 
Artikel 10 Leveringstermijnen.
10-1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk
anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Polytec schrif-
telijk in gebreke te stellen.
10-2 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen
voor Polytec zijn de goederen te leveren.
10-3 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de
opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner
beschikking opgeslagen.
 
Artikel 11 Vervoer.
De verzending geschiedt op de wijze als door Polytec aangegeven. Wenst de opdracht-
gever een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expresverzending,
dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.
 
Artikel 12 Meer- en minderwerk.
12-1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
12-2 De opdrachtgever heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van het werk hierin
wijziging op te dragen. Slechts meerwerk dat als zodanig en schriftelijk is opgedragen zal
voor uitvoering en verrekening in aanmerking komen. Het gemis van een schriftelijke
opdracht laat onverlet de aanspraken van de opdrachtgever op de uitvoering,
respectievelijk van Polytec op de verrekening daarvan, indien en voor zover door andere
middelen zal worden bewezen dat het meerwerk als zodanig is opgedragen.
12-3 Door Polytec te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen
aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 
Artikel 13 Wijziging van de opdracht.
13-1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of monde-
ling voor of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan
waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in reke-
ning gebracht.
13-2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde
wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk
aan Polytec ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon
opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening
van de opdrachtgever.
13-3 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen
overeengekomen levertijd door Polytec buiten zijn verantwoordelijkheid wordt over-
schreden.
 
Artikel 14 Annuleren.
14-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te
nemen, is hij verplicht de door Polytec reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al
dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te
nemen en te betalen en is hij overigens jegens Polytec gehouden tot een volledige vergoe-
ding van het reeds gepres- teerde. Opdrachtgever zal eveneens aan Polytec als schade-
loosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdracht-
gever is voorts verplicht Polytec te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van
de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.
14-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Polytec zich alle
rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoe-
ding te vorderen.
 
Artikel 15 Materialen.
15-1 Alle te verwerken materialen moeten van goede hoedanigheid zijn, geschikt zijn voor
hun bestemming en voldoen aan de daarvoor gestelde eisen.
15-2 Geringe (kleur)afwijkingen in de door Polytec geleverde zaken ten opzichten van
monsters, foto's, catalogi enzovoort kunnen mogelijk zijn en geven geen aanleiding tot recla-
mes. Dit geldt ook voor wat betreft scheefstand van ornamenten voorzover deze de twee
millimeter niet overschrij-den.
15-3 Glasmotieven zijn als voorbeeld en enige afwijkingen ten opzicht van deze voorbeel-
den dienen als tolerabel te worden beschouw. Kleine blaasje en zogenaamde sliertjes in het
glas behoren –als deze hierin voor komenbij de structuur van het speciale glas en kunnen
dan ook geen reden voor reclame vormen. Vanwege het vele handwerk bij glas-in-lood
beglazingen zijn onregelmatigheden zoals b.v. die van en op loodroeden en koperfolie even-
eens niet voor reclame vatbaar.
15-4 Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of aan de door
Polytec doorgeleverde materialen, geven geen reden tot afkeuring.
 
Artikel 16 Reclame.
16-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te
inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Polytec terstond schriftelijk op de
hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering
Polytec wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan
wordt de opdracht- gever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te
stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
16-2 Polytec dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij
overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen
dient te worden ondertekend. 16-3 Indien de reclame naar het oordeel van Polytec juist
is, zal hij hetzij een billijke schade- vergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde
van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending
daarvan in de originele toestand.
 
Artikel 17 Garantie.
Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek- resp. importeurs- of groothandelga-
rantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.
 
Artikel 18 Retentierecht.
Wanneer Polytec goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze
goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft ter
uitvoering van de opdracht, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid
heeft gesteld. Polytec heeft dit retentierecht eveneens op grond van eerdere overeenkomsten
waaruit de opdrachtgever nog betalingen verschuldigd is.
 
Artikel 19 Aansprakelijkheid.
19-1 Polytec is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ont-
staan als direct of indirect gevolg van:
a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere
personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
c. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
d. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan
wel biologische invloeden van buitenaf;
e. Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;
f. Buitengewone luchtvochtigheidcondities in de ruimte waarin de geleverde zaken zijn aange-
bracht en/of geleverd;
g. Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;
h. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.
19-2 Polytec is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot
maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel,
alsmede aan het werk en / of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor
zover ontstaan door schuld van Polytec of van hen, die door Polytec te werk zijn gesteld.
19-3 Polytec zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en / of gevolgschade van
een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.
19-4 Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de op-
dracht benodigd zijn, op het werk zijn aangevoerd draagt de opdrachtgever de aansprake-
lijkheid voor alle risico's en schaden, van welke aard ook, die kunnen ontstaan aan de mate-
rialen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade
of beschadiging, zulks onverminderd de bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat
deze het gevolg is van alatigheden aan de zijde van Polytec .
 
Artikel 20 Overmacht.
20-1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuur-
rampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of
gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het
land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij
transport naar Polytec of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door
leveranciers van Polytec, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belem-
merende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in
de middelen van vervoer van Polytec, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het
opleggen van heffingen of andere overheids- maatregelen, die een wijziging in de feitelijke
omstandigheden meebrengen, leveren voor Polytec overmacht op, die hem ontheffen van
zijn verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding
van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
20-2 Polytec is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoor-
deling om de koopovereenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te
wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij
de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.
 
Artikel 21 Eigendomsvoorbehoud.
21-1 Zolang Polytec geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met
betrekking tot de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder
begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Polytec.
21-2 Polytec heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de
nalatige opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard,
surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de
Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op
het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.
21-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen,
zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 
Artikel 22 Wanprestatie en ontbinding.
22-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen
reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde
in het Burgerlijk Wetboek zal Polytec ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplich-
tingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele
zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.
22-2 Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rech-
terlijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:
a. De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet
nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. Polytec
heeft voorts ingeval opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks
ter zijner keuze, om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
b. De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard,
surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge
de Wet Schuld- sanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel
beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.
c. De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden.
d. De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is
Nederland te verlaten.
22-3 Polytec is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag
verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door Polytec reeds verleende diensten,
zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles
onverminderd het recht van Polytec op vergoeding van kosten, schade en interesten.
 
Artikel 23 Betaling.
23-1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 30 dagen na indiening
van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3-2 Polytec is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde
termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te
berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.
23-3 Polytec is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever
alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt
te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer,
gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
23-4 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van
de opdrachtgever. De buitengerechtelijke zullen worden berekend overeenkomstig het
rapport Voorwerk II dan wel, indien dit Rapport niet langer actueel is, overeenkomstig de
tarieven die door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraakalsdan redelijk zullen worden
geacht. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch
advies en bijstand.
23-5 Uit het enkele feit dat Polytec zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt
de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.
 
Artikel 24 Toepasselijk recht.
Op alle door Polytec gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is uitsluitend
het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en / of handelingen worden
geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.
 
Artikel 25 Geschillen.
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeen-
komsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de
Burgerlijke Rechter van de vestigings- plaats van Polytec, indien deze dit wenst, aanhangig
worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.
Hollandse Design Deuren
VKG architectuurprijs 13/14
Product van het jaar 2014
Contact
POLYTEC NEDERLAND BV
Amerikaweg 86
9407 TM  Assen
T (0592) 377 400
F (0592) 377 407
Stuur een e-mail
KvK 04039607

Privacy Statement   |   Disclaimer   |   Algemene voorwaarden
© 2019 POLYTEC NEDERLAND BV