Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Polytec Nederland BV.

Artikel 1: Definities

1.1 Polytec: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Polytec Nederland B.V., statutair gevestigd te Assen, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 04039607.

1.2 Afnemer: iedere partij die met Polytec in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.3 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Polytec en Afnemer, van welke overeenkomst deze algemene voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige rechtsbetrekkingen van Polytec met Afnemer.

2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst en wijzigingen

3.1 Gegevens in drukwerken, brochures of andere informatiemiddelen verstrekt door Polytec zijn aan continue wijziging onderhevig, zij binden Polytec niet.

3.2 Alle door Polytec uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, ook indien zij een termijn voor aanvaarding vermelden, en kunnen te allen tijde door Polytec worden herroepen.

3.3 Een overeenkomst tussen Polytec en Afnemer komt pas tot stand wanneer de opdracht door Polytec schriftelijk (ook: per e-mail) wordt geaccepteerd c.q. bevestigd, of wanneer Polytec (of een Derde namens Polytec) met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen. Het bevestigen van de opdracht door Polytec houdt altijd een afwijzing van eventuele algemene voorwaarden van Afnemer in.

3.4 Polytec heeft te allen tijde het recht de aanbieding of offerte tot kort (uiterlijk 24 uur) na de aanvaarding ervan te herroepen.

3.5 Polytec is niet gehouden uitvoering te geven aan geaccepteerde offertes wanneer deze zijn gebaseerd op kennelijke verschrijvingen.

3.6 Elke met Polytec aangegane Overeenkomst kan door Polytec ontbonden worden indien hem van onvoldoende kredietwaardigheid van de Afnemer blijkt. De Afnemer dient op verzoek van Polytec zijn kredietwaardigheid aan te tonen.

3.7 Een aanvaarding door Afnemer van een aanbod van Polytec, met daarin een vermelding van de toepasselijkheid van de algemene (inkoop)voorwaarden van Afnemer (al dan niet met uitsluiting van de algemene voorwaarden van Polytec), heeft geen werking voor zover het de toepasselijkheid van de voorwaarden van Afnemer en /of de uitsluiting van de voorwaarden van Polytec inhoudt. Artikel 19 van het Weens koopverdrag (CISG) is niet van toepassing. Het bepaalde in het volgende artikel is onverminderd van toepassing.

3.8 Wijzigingen in de Overeenkomst (inclusief de algemene voorwaarden) tussen partijen kunnen slechts bewezen worden door geschriften. Afwijkende bedingen gelden alleen voor die Overeenkomst, waarin deze afwijkende bedingen zijn gemaakt.

Artikel 4: Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden

4.1 De toepasselijkheid van algemene (inkoop-)voorwaarden van Afnemer wordt door Polytec uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4.2 Eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Afnemer laat, niet tegenstaande de inhoud van die algemene voorwaarden, de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Polytec onverlet voor zover zij inhoudelijk niet met de algemene voorwaarden van Afnemer of de hoofdovereenkomst tegenstrijdige bepalingen bevatten.

4.3 Algemene voorwaarden worden slechts door Polytec aanvaard onder de bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing bij de daarvoor bestemde overeenkomst / transactie.

Artikel 5: Afspraken

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Polytec binden haar niet, voor zover ze door Polytec niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie, volmacht of mandaat hebben.

Artikel 6: Prijzen en gegevens in aanbiedingen

6.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn prijzen op offertes en overeenkomsten of op enige andere opgave van Polytec in euro’s, exclusief btw, exclusief emballage en eventuele overige heffingen en rechten. Prijzen gelden voor levering af fabriek.

6.2 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Voor de vaststelling van de geldende prijzen geldt de boekhouding van Polytec als dwingend bewijs.

6.3 Prijslijsten en reclamematerialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Polytec niet. Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur enz., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Polytec bij de aanbieding verstrekt, zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar zijn slechts bedoeld ter indicatie. Hieraan kan de Afnemer geen rechten ontlenen.

6.4 Een stijging van kostprijsbepalende factoren, ontstaan na het sluiten van de overeenkomst, mag door Polytec worden doorberekend aan Afnemer als de nakoming van de overeenkomst ten tijde van de stijging nog niet is voltooid.

6.5 Indien de prijswijziging ten gevolge van het vorige lid meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 7: Gedeeltelijke levering

Indien een order in gedeeltes wordt geleverd kan iedere deellevering door Polytec apart worden gefactureerd waarbij het te factureren bedrag wordt bepaald in evenredigheid met het gedeelte van de totale order dat is geleverd.

Artikel 8: Emballage

Indien Polytec het noodzakelijk acht zal Polytec leveringen voorzien van emballage, welke tegen kostprijs aan de Afnemer wordt berekend. Emballage wordt in beginsel niet teruggenomen.

Artikel 9: Aanbetaling

Indien Polytec hierom verzoekt is Afnemer verplicht om voor levering een aanbetaling van minimaal 25% van de overeengekomen som aan Polytec te voldoen.

Artikel 10: Levering en risico

10.1 Tenzij anders overeengekomen worden de producten geleverd bij een door de Afnemer tijdig op te geven afleveradres. Indien door de Afnemer niet tijdig een afleveradres is opgegeven worden de producten geleverd af fabriek. Het risico gaat in dat geval over op het moment dat de goederen voor levering gereed staan.

10.2 Polytec draagt zorg voor het transport tot aan het afleveradres. De kosten voor transport zullen door Polytec bij Afnemer in rekening worden gebracht.

10.3 De Afnemer dient aan Polytec alle voor het transport noodzakelijke gegevens aan te leveren. Het risico betreffende de volledigheid en/of juistheid van de gegevens rust op Afnemer. Elke vertraging in de levering, al dan niet veroorzaakt door onvolledige of onjuiste verstrekking van gegevens door Afnemer, is voor rekening en risico van Afnemer.

10.4 Vermelde en / of overeengekomen levertijden gelden bij benadering en nimmer als fatale termijn.

10.5 Afnemer is in elk geval niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden wegens een overschrijding van de opgegeven termijn voordat hij Polytec, na het uitblijven van levering binnen de overeengekomen levertijd, schriftelijk een redelijke termijn heeft gesteld om alsnog te leveren, en levering ook binnen deze termijn uitblijft.

10.6 De redelijke termijn als in het vorige lid bedoeld bedraagt bij levering af fabriek of magazijn van Polytec in ieder geval 1 maand. Bij overige leveringen bedraagt deze termijn in ieder geval 2 maanden.

10.7 Afnemer is niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst indien de late levering (mede) aan Afnemer is toe te rekenen.

10.8 Indien producten door overmacht of door verzuim van Afnemer in de nakoming van haar afnameplicht niet in ontvangst worden genomen, althans niet naar de plaats van bestemming kunnen worden vervoerd, is Polytec gerechtigd deze producten voor rekening en risico van de afnemer op te slaan en betaling te verlangen zonder dat de Afnemer een recht op opschorting, ontbinding, verrekening of schadevergoeding toekomt.

10.9 Indien Afnemer haar afnameplicht verzuimt na te komen is Polytec gerechtigd de producten na ommekomst van een termijn van 4 weken nadat de producten afgenomen hadden moeten worden namens Afnemer te verkopen tegen een door Polytec te bepalen redelijke prijs. Polytec is in dat geval gerechtigd de aan haar betaalde koopsom te verrekenen met al haar vorderingen op Afnemer, inclusief haar vorderingen tot schadevergoeding.

Artikel 11: Vervoer

De verzending geschiedt op de wijze als door Polytec aangegeven. Wenst de Afnemer een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

Artikel 12: Wijziging van de opdracht

12.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling voor of namens Afnemer aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden Afnemer extra in rekening gebracht.

12.2 Indien het afgeleverde afwijkt van hetgeen in eerste instantie is overeengekomen en Afnemer deze levering zonder protest accepteert staat (behoudens door Afnemer te leveren tegenbewijs) vast dat tussen partijen een wijziging als bedoeld in het vorige lid is overeengekomen. Indien een wijziging lagere kosten met zich brengt wordt de (koop)prijs niet verminderd.

12.3 Door Afnemer, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de order, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Polytec ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan geschiedt de eventuele uitvoering van de wijzigingen geheel voor risico van de opdrachtgever.

12.4 Wijzigingen in de samenstelling van de order leiden tot wijzigingen in de levertijd. Indien Afnemer zijn order wenst te wijzigen accepteert hij op voorhand de wijziging in de levertijd.

Artikel 13: Annuleren

13.1 Indien Afnemer de opdracht annuleert is hij in elk geval verplicht de door Polytec ten behoeve van de order reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens Polytec gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Afnemer zal in dat geval eveneens aan Polytec een boete verschuldigd zijn ter hoogte van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Polytec te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.

13.2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Polytec zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14: Materialen

14.1 Geringe (kleur)afwijkingen in de door Polytec geleverde zaken ten opzichte van monsters, foto’s, catalogi enzovoort kunnen mogelijk zijn en geven geen recht op reclames. Dit geldt ook voor wat betreft scheefstand van ornamenten voor zover deze scheefstand de twee millimeter niet overschrijdt.

14.2 In het bijzonder geldt voor op welke wijze dan ook vertoonde glasmotieven dat deze dienen als voorbeeld bij benadering en dat alle afwijkingen in het geleverde ten opzichte van deze voorbeelden als tolerabel dienen te worden beschouwd, tenzij het geleverde zozeer afwijkt dat in redelijkheid niet meer kan worden geoordeeld dat het geleverde gelijkenis vertoont met het voorbeeld. Kleine blaasjes en zogenaamde sliertjes in het glas geven geen recht op reclame. Vanwege het vele handwerk bij glas-in-lood beglazingen zijn onregelmatigheden zoals bijvoorbeeld die van en op loodroeden en koperfolie eveneens niet voor reclame vatbaar.

14.3 Ondergeschikte veranderingen (zoals kleine modelveranderingen) van of aan de door Polytec doorgeleverde materialen, geven geen recht tot reclame, ontbinding en/of schadevergoeding.

Artikel 15: Controle producten en reclametermijn

15.1 Afnemer is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Polytec terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering Polytec wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame. Het recht van reclame vervalt in ieder geval op het moment dat de goederen worden gemonteerd, geplaatst, bewerkt of verwerkt.

15.2 Polytec dient – op straffe van verval van de aanspraak - in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren.

15.3 Overige gebreken of afwijkingen van hetgeen is overeengekomen dient de Afnemer binnen 3 dagen na de ontdekking ervan schriftelijk, gemotiveerd en onderbouwd aan Polytec mede te delen.

15.4 Indien de reclame naar het oordeel van Polytec juist is, zal zij naar keuze van Polytec hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand. Indien een klacht naar het oordeel van Polytec ongegrond is, dan komen de kosten die daardoor zijn ontstaan bij Polytec, daaronder begrepen eventuele onderzoekskosten, integraal voor rekening van Afnemer.

15.5 Indien de Afnemer verzuimt om binnen de in dit artikel genoemde termijnen en conform de voorschriften als genoemd in dit artikel Polytec van het gebrek op de hoogte te stellen, verliest de Afnemer het recht zich op eventuele rechtsgevolgen die ontstaan door het gebrek of afwijking van hetgeen is overeengekomen te beroepen. In dat geval heeft de Afnemer onder meer (maar niet uitsluitend) geen recht meer op nakoming, vernietiging, opschorting, ontbinding en/of schadevergoeding op grond van het gebrek of de tekortkoming.

15.6 Reclames geven Afnemer niet het recht om zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, te verrekenen of te verminderen.

Artikel 16: Garantie

16.1 Polytec staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde zaken en zal alle gebreken waarvan Afnemer bewijst dat zij binnen de garantietermijnen, zoals vermeld in de op het moment van het totstandkomen van de overeenkomst gehanteerde prijslijsten van Polytec, zijn ontstaan uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de door Polytec ontworpen constructie dan wel ten gevolge van een gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal door Polytec, kosteloos in haar fabriek, of kosteloos op de plaats waar de zaak zich bevindt, herstellen of door nieuwe zaken vervangen, e.e.a. ter beoordeling en naar keuze van Polytec. Ingeval Polytec te kennen geeft dat zij de zaak in haar fabriek wenst te herstellen, dan zal Afnemer de zaak op eigen kosten aan Polytec retourneren. Ingeval Polytec te kennen geeft de desbetreffende zaak ter plaatse te zullen herstellen, dan zal de afnemer Polytec daartoe kosteloos in de gelegenheid stellen. Afnemer heeft een exemplaar van de laatste prijslijst ontvangen.

16.2 De garantie als bedoeld in lid 1 van dit artikel geldt niet indien de gebreken het (mede)gevolg zijn van normale slijtage, ondeskundige of onjuiste behandeling of gebruik, ondeskundig of onjuist onderhoud of indien het goed voor andere dan normale doeleinden is aangewend of op niet juiste wijze is gebruikt.

16.3 De garantie als bedoeld in lid 1 van dit artikel, voor zaken en/of onderdelen van een derde betrokken, beperkt zich tot de door deze derde aan Polytec gegeven garantie voor die zaken en/of onderdelen. De garantie als bedoeld in lid 1 van dit artikel geldt niet met betrekking tot gebreken, die geheel of ten dele het gevolg zijn van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen. De garantie als bedoeld in lid 1 van dit artikel geldt niet voor de door Polytec gebruikte zaken die in overleg met en/of door Afnemer zijn geleverd.

Artikel 17: Retentierecht

Naast de gevallen waarop Polytec op grond van de wet een retentierecht toekomt, is Polytec tevens bevoegd de zaak of zaken die zij van Afnemer onder zich heeft, onder zich te houden totdat alle vorderingen van Polytec op Afnemer, uit welke hoofde dan ook, voldaan zijn.

Artikel 18: Aansprakelijkheid

18.1 Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Polytec is Polytec nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van gebreken in of aan verkochte producten, verleende diensten of verrichte werkzaamheden, zowel bij Afnemer als bij derden. Tevens is Polytec niet aansprakelijk voor fouten van personeel of door Polytec in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid.

18.2 Voor zover aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van Polytec moet worden aangenomen is deze in ieder geval beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering voor het geval in kwestie uitkeert, maar zal in geval van aansprakelijkheid voor een tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst tot levering steeds beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag van de betreffende order.

18.3 Polytec is, voor zover zij aansprakelijk mocht zijn voor schade, uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade bedoeld in dit artikel en de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Polytec aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Voorgenoemde aansprakelijkheid geldt echter enkel voor zover de schade aan Polytec toegerekend kan worden. Aansprakelijkheid voor redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, geldt, voor het geval zij daarvoor aansprakelijk is, slechts voor zover Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade.

18.4 Polytec is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder, maar niet beperkt tot, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstilstand, (indirecte) letselschade en schade aan derden, ook niet in het geval van niet- of niet behoorlijke nakoming van een herstelverplichting.

18.5 De aansprakelijkheidsbeperking uit dit artikel is ook van toepassing op de garanties als bedoeld in artikel 16.

18.6 Indien de Afnemer in gebreke mocht komen in de nakoming van de overeenkomst, dan is de Afnemer aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Polytec daardoor direct of indirect ontstaan, zoals (maar niet uitsluitend) gederfde winst, gemiste besparingen en andere bedrijfsschade.

18.7 Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de opdracht benodigd zijn, op het werk zijn aangevoerd draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico\'s en schaden, van welke aard ook, die kunnen ontstaan aan de materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, tenzij de schade is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Polytec.

18.8 Afnemer zal Polytec vrijwaren voor (eventuele) aanspraken van derden die verband houden met de uitvoering van de overeenkomst. Alle kosten en schade aan de zijde van Polytec daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening van de Afnemer.

Artikel 19: Overmacht

19.1 In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Polytec naar eigen keuze gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst tijdelijk op te schorten zonder dat de Afnemer aanspraak op nakoming, schadevergoeding en/of ontbinding kan doen gelden.

19.2 Onder overmacht wordt tussen partijen verstaan, naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Polytec geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Polytec niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Hieronder wordt onder meer verstaan (maar niet uitsluitend): werkstakingen in het bedrijf van Polytec of van derden waarvan Polytec op enige wijze afhankelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, boycot, storingen in het verkeer of transport, beperkende maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, ontijdige aflevering van grondstoffen of andere benodigde materialen of het uitblijven van aflevering, faillissement of surseance van betaling bij een of meerdere van haar toeleveranciers of ingeschakelde derden, natuurrampen, weersomstandigheden waardoor de werkzaamheden niet adequaat kunnen worden uitgevoerd, elektriciteitsstoringen, storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten en belemmerende gezondheidsklachten of overlijden van key personeel van Polytec.

19.3 Polytec heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Polytec zijn verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 20: Eigendomsvoorbehoud

20.1 Polytec behoudt zich de eigendom voor op alle geleverde- en nog te leveren zaken tot het moment dat Afnemer al hetgeen hij uit bestaande en toekomstige verbintenissen aan Polytec verschuldigd is, heeft voldaan, inclusief de verplichting tot vergoeding van rente en overige (incasso)kosten, eventueel verschuldigde schadevergoedingen en vergoedingen voor geleverde diensten.

20.2 Voor het geval vast dient komen te staan welke producten onder het vorenbedoelde eigendomsvoorbehoud vallen is de door Polytec gehouden administratie voor de bepaling van de omvang van het eigendomsvoorbehoud tussen partijen bindend.

20.3 Afnemer is gehouden alle door Polytec geleverde zaken separaat te bewaren.

20.4 Alle producten van de soort die door Polytec aan Afnemer is geleverd worden door partijen geacht te zijn geleverd enkel door Polytec.

20.5 Wanneer aan de Afnemer surséance van betaling wordt verleend of indien hij in staat van faillissement wordt verklaard is hij vanaf dat moment niet bevoegd de zaken te gebruiken en/of te vervreemden.

Artikel 21: Opschorting en ontbinding

21.1 Polytec behoudt zich het recht voor om verplichtingen uit overeenkomsten op te schorten indien Afnemer niet al zijn verplichtingen voortvloeiende uit deze en eerdere overeenkomsten met Polytec is nagekomen.

21.2 Naast de overige uit de wet en overeenkomst voortvloeiende rechten tot ontbinding is Polytec gerechtigd de overeenkomst door een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden indien zij vreest voor een verslechtering van de solvabiliteit van Afnemer, Afnemer in staat van faillissement (of een equivalent daarvan) is verklaard, Afnemer surseance van betaling (of een equivalent daarvan) heeft aangevraagd, Afnemer haar bedrijfsvoering staakt of voornemens is te staken. Het voorgaande geldt ook wanneer een natuurlijke persoon wordt toegelaten tot de wet schuldsanering natuurlijke personen.

21.3 Voor zover Afnemer een ontbindingsrecht heeft is deze bij duurovereenkomsten beperkt tot ontbinding van de order of gedeelte daarvan waarin Polytec toerekenbaar tekort is geschoten. Partijen hebben in dat geval een ongedaanmakingsverplichting van alle over en weer geleverde prestaties die betrekking hebben op de betreffende order of gedeelte daarvan. Het ontbindingsrecht geldt niet voor opvolgende orders en/of leveringen.

21.4 Alle beperkingen van het recht op opschorting dan wel het recht op verrekening gelden uitsluitend ten aanzien van niet-consumenten.

Artikel 22: Intellectuele eigendomsrechten

22.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, behoudt Polytec (of diens leverancier) de auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom op de door haar geleverde producten, de door haar gedane aanbiedingen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, beeld- en woordmerken, handelsnamen, programmatuur enz.

22.2 De Afnemer garandeert dat alle in het kader van de overeenkomst door de Afnemer aan Polytec verstrekte materialen/werken vrij zijn van intellectuele eigendomsrechten van derden. De Afnemer vrijwaart Polytec voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Afnemer verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

22.3 Indien de Afnemer opmerkt dat de producten van Polytec inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele eigendom, dan wel dat een derde inbreuk maakt op een aan Polytec toebehorend recht van intellectuele eigendom, dient de Afnemer Polytec daarvan direct op de hoogte te stellen.

22.4 Voor het geval een derde inbreuk maakt op een aan Polytec toebehorend recht van intellectuele eigendom is de Afnemer gehouden om haar medewerking te verlenen teneinde Polytec in staat te stellen om in- en buiten rechte tegen deze inbreuk op te treden.

Artikel 23: Betaling

23.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling binnen 30 dagen na factuurdatum per bank te geschieden. Ten aanzien van niet-consumenten geldt dat een beroep op opschorting dan wel verrekening is uitgesloten.

23.2 Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is Afnemer vanaf de datum van het verstrijken van de betalingstermijn in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is en is Afnemer rente aan Polytec verschuldigd. De rente bedraagt 1,25% per maand, maar is gelijk aan de wettelijke (handels)rente (6:119a BW) als deze hoger is.

23.3 Afnemer is aansprakelijk voor alle door Polytec (zowel in- als buiten rechte) werkelijk gemaakte kosten die betrekking hebben op de incasso van haar vorderingen op Afnemer.

23.4 Al hetgeen Afnemer aan Polytec verschuldigd is, is onmiddellijk opeisbaar indien een betalingstermijn is overschreden, het faillissement (of het in een ander land gehanteerde equivalent daarvan) van Afnemer is uitgesproken, Afnemer surseance van betaling (of het equivalent daarvan) aanvraagt, wanneer beslag op zaken of vorderingen van Afnemer wordt gelegd, wanneer Afnemer (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd of haar bedrijfsvoering staakt, Afnemer (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de gerechtelijke schuldsanering (of het equivalent daarvan), onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

23.5 Betalingen dienen te geschieden in euro’s.

23.6 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Afnemer verplicht op verzoek van Polytec een naar haar oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als Afnemer niet binnen de alsdan door Polytec te stellen redelijke termijn aan dit verzoek voldoet, raakt hij direct in verzuim. Polytec heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en haar schade op Afnemer te verhalen. Een termijn van twee dagen geldt in ieder geval als redelijke termijn.

23.7 Het recht van Afnemer om zijn vorderingen op Polytec te verrekenen met betalingsverplichtingen aan Polytec uit welke hoofde dan ook is uitgesloten. De Afnemer heeft in geen geval recht om enige verbintenis op te schorten.

Artikel 24: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

24.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Polytec partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij in het buitenland woonplaats heeft.

24.2 Het Weens Koopverdrag (CISG) is niet van toepassing.

24.3 Tenzij dwingendrechtelijk anders bepaald is de civiele rechter te Assen exclusief bevoegd te oordelen over geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten tussen Polytec en Afnemer. Het staat echter Polytec vrij een geschil voortvloeiende uit overeenkomsten tussen Polytec en Afnemer ter beoordeling voor te leggen aan elke rechter, die bij afwezigheid van een forumkeuze bevoegd zou zijn om over het geschil te oordelen.Wij zijn toeleverancier voor uw kozijnenfabrikant

POLYTEC Nederland ontwikkelt en produceert hoogwaardige deurpanelen naar uw wensen en ideeën.
Het adviseren, bestellen, leveren en monteren van uw deurpaneel wordt gedaan door een gespecialiseerde vakhandelaar in uw regio.
Heeft u er svp begrip voor dat POLYTEC Nederland u geen prijsinformatie kan geven

POLYTEC Nederland is VKG-partner:

VKG Logo